I. Bendrosios nuostatos

1. UAB Pigu Perku Group puslapio valdytojas užtikrina jog asmeniniai duomenys, pateikti internetiniame puslapyje UAB Pigu Perku Group niekada kompanijos nebus panaudoti netinkamais tikslais. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

2. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai. 

3. UAB Pigu Perku Group vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais: 

3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais; 

3.2. Asmens duomenys tvarkomi automatiniu būdu. 

3.3. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. 

3.4. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai: 

3.4.1. duomenų subjektas duoda sutikimą; 

3.4.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; 

3.4.3. UAB Pigu Perku Group įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus; 

3.4.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB Pigu Perku Group arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni. 

3.5. Asmens duomenys nuolat atnaujinami. 

3.6. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. 

3.7. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 

3.8. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. 

3.9. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

4. Naudotis paslaugomis gali: 

4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; 

4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; 

4.3. juridiniai asmenys; 

4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

II. Asmens duomenų rinkimas, apdorojimas ir saugojimas

5. UAB Pigu Perku Group gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi automatiniu būdu: 

5.1. kliento prekių užsakymų apdorojimui;

5.2. finansinių dokumentų išrašymui;

5.3. problemų, susijusių su prekių pateikimų ar pristatymu, išsprendimui; 

5.4. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui.

6. Registracijos ir užsakymo metu klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. 

7. Tvarkydamas ir saugodamas kliento asmens duomenis  UAB Pigu Perku Group įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.  Asmens duomenis saugoma ne daugiau kaip 3 metus nuo paskutinio pirkėjo apsipirkimo. 

7.1. UAB Pigu Perku Group  įsipareigoja, kad duomenys, keliaudami iš kliento kompiuterio iki serverio nebus perskaityti ar pakeisti trečiųjų asmenų.

7.2. UAB Pigu Perku Group teikdama internetinės prekybos paslaugas saugo informaciją kliento galiniame įrenginyje (naudoja slapukus) taip užtikrindama kliento galimybę gauti norimą paslaugą. UAB Pigu Perku Group užtikrina, kad tokia galimybė nebus prieinama tretiesiems asmenims. 

7.3 Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.

8. UAB Pigu Perku Group gali statistiniais tikslais naudoti su kliento asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y.

duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad

neleistų atskleisti kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima

nustatyti asmens tapatybę.

9. Jurisdikcija: Lietuva.

III. Asmeninių duomenų naudojimas ir atskleidimas trečioms šalims

10. UAB Pigu Perku Group pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims: 

10.1. UAB “Paysera LT” (www.paysera.lt) adresu: Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius įmonės kodas 300060819, UAB “DPD Lietuva” adresu: Terminalo g. 7, Biruliškės, LT-54469 Kauno r. įmonės kodas 111639299, UAB “Omniva LT” adresu: Perspektyvos g. 32, LT-52119 Kaunas,  300087912.

10.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

11. Klientas pats turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, o taip pat pasinaudoti Privatumo politikos 13 punkte nurodytomis teisėmis.

12. Klientas turi teisę gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą, teisę apriboti duomenų tvarkymą bei teisę reikalauti ištrinti duomenis susisiekdamas su įmonę el. paštu info@pirkeu.lt.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

13. Klientas, norėdamas gauti informaciją apie savo duomenis, kuriuos tvarko UAB Pigu Perku Group privalo pateikti, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę. 

14. Neatlygintinai UAB Pigu Perku Group klientui teikia informaciją apie jo tvarkomus duomenis.

15. Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, ir nustatęs, kad jo duomenys yra neteisingi, neišsamūs ir netikslūs, turi teisę reikalauti ištaisyti tokius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą. Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, ir nustatęs, kad jo duomenys tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę reikalauti sunaikinti tokius asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą. 

VI. Pranešimas apie pasikeitimus

16. UAB Pigu Perku Group turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas interneto puslapyje, bei nurodytu el. paštu. 

17. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami interneto puslapio sistemoje. 

18. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo klientas ir toliau naudojasi UAB Pigu Perku Group teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad klientas sutinkate su nauja redakcija.